Programové zaměření konference

Podat aktuální informace o dosažených výsledcích oboru, prezentovat uskutečněné záměry a informovat o postupech přípravy a realizací.

Sekce A: Systémy e-zdravotnictví v praxi ambulantních a praktických ordinací
Ambulantní informační systémy patří v České republice ke standardnímu vybavení valné většiny ordinací praktických lékařů, stomatologů i ambulantních specialistů. Současnou prioritou a perspektivou je rozšiřování funkcí ambulantních informačních systémů, tak, aby se mohly stát základem pro budování plnohodnotných elektronických zdravotních záznamů navázaných na síť bezpečné výměny pacientských dat mezi partnery při poskytování kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb.

Samozřejmostí je elektronický dávkový export dat pro vyúčtování jednotlivých výkonů lékaře do jednotlivých zdravotních pojišťoven či objednávkový systém pro objednávání pacientů k lékaři. Upgrade těchto SW je možno pomocí vzdáleného přístupu. Již v současné době jsou všechny dostupné ambulantní programy v České republice vybaveny datovým rozhraním pro kryptované strukturované odesílání lékařských zpráv do tzv. elektronických zdravotních knížek s pomocí české normy DASTA 3. Dále jsou předmětem testování různá propojení ambulantních SW s asistivními technologiemi různých dodavatelů či vývojářů umožňující on-line monitoring pacientova zdraví lékařem.

Sekce B: Asistivní technologie ve zdravotnictví
Sekce je věnována demonstraci praktických řešení v oblasti asistivních technologií. Cílovou skupinou je stárnoucí populace stejně jako zdravotně postižení občané, kterým moderní technologie umožňují kvalitnější a bezpečnější pobyt v domácím prostředí, rehabilitaci, sledování pooperačních stavů. Možnost výkonu vybraných zaměstnání a zefektivnění domácí a sociální péče má přímý ekonomický efekt.

Sekce C: eHealth v kontextu evropské a mezinárodní spolupráce
eHealth v kontextu evropské a mezinárodní spolupráce
Sekce je věnována aktuálnímu stavu v oblasti eHealth v rámci evropské a mezinárodní spolupráce s důrazem na priority evropských států v rámci předsednictví EU. V sekci budou představeny nové programy a iniciativy v evropské a mezinárodní spolupráci v eHealth v období 2014 – 2020.

Sekce D: Standardy v NIS
Aktuální stav a problémy zavádění mezinárodních, evropských a národních norem pro standardizaci a interoperabilitu eHealth, legislativní a institucionální zakotvení standardizace v oblasti elektronického zdravotnictví a souvisejících procesů, zkušenosti a doporučení.

Sekce E: Podpora veřejného zdraví - WHO
Dvouletá smlouva o spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR a Regionální evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO) na léta 2012 – 2013 obsahuje v prioritě 5 "Zdravotní informace, výzkum a inovace". V rámci této smlouvy budou zavedeny analytické nástroje pro plánování, monitorování a hodnocení zdravotní situace. V současné době Ústav zdravotnických informačních systémů (ÚZIS) ve spolupráci s WHO zavádí do praxe interaktivní atlas nerovností v poskytování zdravotní péče. Zástupci WHO i ÚZIS budou prezentovat jak zkušenosti s interaktivním atlasem, tak i představy o možnosti dalšího využití nástroje v České republice. Národní lékařská knihovna (NLK) představí svůj systém on-line zpřístupnění odborných zdravotnických informací.